Иминләштерелгән затларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен яклау эшчәнлеген гамәлгә ашыру, гражданнарның мөрәҗәгатьләрен һәм шикаятьләрен карау иминләштерүче медицина оешмасы бурычы була, шул исәптән белешмә-консультатив эшне оештыру, гражданнар гаризалары буенча медицина ярдәме күләмнәренә һәм сыйфатына экспертиза уздыру, иминләштерелгән затның мәнфәгатьләрен судта чагылдыру, иминләштерелгән затка медицина ярдәме алу буенча хокуклары турында хәбәр итү.

Иминләштерелгән затларның медицина ярдәме алу мәнфәгатьләрен һәм хокукларын тәэмин итүне тикшереп тору функциясе Федераль һәм территориаль мәҗбүри медицина иминияте фондларына йөкләнә, алар исә медицина ярдәме күрсәтү сыйфатын тикшереп тору чараларын әзерләү, медицина оешмасы белән иминләштерүче медицина оешмасы арасындагы шартнамәчел бурычларны үтәү, оештыру-методик эш һәм иминләштерелгән затларның хокукларын яклау функцияләрен башкару өлешендә эшчәнлекне тикшереп тору өчен җаваплы булалар.