Татарстан Республикасы ММИ ситемасында катнашу турында хәбәрнамә бирү
Татарстан Республикасы ММИ ситемасында катнашу турында хәбәрнамә бирү турында мәгълүмат

Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкару турындагы хәбәрнамәләрне медицина оешмалары тарафыннан тапшыру тәртибе

"Россия Федерациясендә мәҗбүри медицина иминияте турында" 29.11.2010 №326-ФЗ Федераль законның (алга таба – №326-ФЗ Федераль закон)15 статьясы нигезендә медицина оешмасы үзе мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкарырга җыенган территориаль фондка шушы медицина оешмасы тарафыннан һәр елның 1 сентябренә кадәр җибәрелә торган хәбәрнамә нигезендә медицина оешмалары реестрына кертелә.

№326-ФЗ Федераль законга үзгәрешләр кертүче "Россия Федерациясендә гражданнарның сәламәтлеген саклау мәсьәләләре буенча Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү һәм Россия Федерациясе закон актларының аерым нигезләмәләренең үз көчләрен югалту турында" 25.11.2013 № 317-ФЗ Федераль законның 55 статьясы нигезендә мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкару максатларында 2014 елда медицина оешмасы территориаль фондка 2013 елның 20 декабренә кадәр медицина оешмалары реестрына кертү турында хәбәрнамә җибәрә.

Хәбәрнамә медицина оешмасының рәсми бланкында билгеләнгән рәвеш буенча җибәрелә.

Мәҗбүри медицина иминияте кагыйдәләре белән билгеләнгән (РФ Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының 28.02.2011 №158н боерыгы белән расланган) медицина оешмалары реестрын алып бару тәртибе нигезендә медицина оешмасы медицина оешмалары реестрына кертү турында кәгазьдә килеш яисә электрон рәвештә хәбәрнамә җибәрә.

Хәбәрнамәне электрон рәвештә җибәргән очракта, медицина оешмасы хәбәрнамәне җибәргән көннән җиде эш көне эчендә территориаль фондка, хәбәрнамәдә күрсәтелгән белешмәләрне раслап, медицина оешмасы җитәкчесе имзасы һәм медицина оешмасы мөһере белән таныкланган документларның күчермәләрен тапшыра.Хәбәрнамәне кәгазьдә килеш тапшыру белән бергә әлеге документларның таныкланган күчермәләре тапшырыла.

Документлар алган көнне территориаль фонд аларны хәбәрнамәдә күрсәтелгән белешмәләргә туры килү-килмәүгә тикшерә, күрсәткечләр туры килүне билгеләгәндә медицина оешмасын медицина оешмалары реестрына кертә һәм аларга реестр номеры бирә.

Медицина оешмасы вәкиле хәбәрнамәдә күрсәтелгән документларның һәм белешмәләрнең туры килүен тикшергәндә шунда булырга хокуклы.

Хәбәрнамәдә күрсәтелгән белешмәләрне раслаучы документларга түбәндәгеләр керә:

 • теркәүче орган тамгасы белән гамәлгә кую документлары (устав, нигезләмә) күчермәләре (Федераль салым хезмәтенең теркәүче органы штампы);
 • вәкаләтле затның имза салу хокукын раслый торган документлар күчермәләре (билгеләп кую турында боерык, акционерларның гомуми җыелышы карары);
 • юридик затны/индивидуаль эшкуарны дәүләт теркәвенә алу турында таныклык күчермәсе;
 • салым органында исәпкә алыну турында таныклык күчермәсе;
 • юридик затларның бердәм дәүләт реестрыннан/индивидуаль затларның бердәм дәүләт реестрыннан юридик затларның бердәм дәүләт реестрындагы соңгы үзгәрешләр турындагы белешмәләре булган күчермә;
 • медицина эшчәнлегенә лицензия күчермәсе;
 • • Федераль дәүләт статистика хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча территориаль органының хуҗалык итүче субъектларының статистик регистры составында медицина оешмасы булуны раслаучы хәбәрнамә күчермәсе.

Медицина оешмасын реестрдан төшереп калдыру медицина оешмасын бетергәндә, медицина эшчәнлеген башкару хокукын югалтканда, банкротка чыкканда, реестрдан төшереп калдыру турында хәбәрнамә биргәндә яисә Россия Федерациясе законнарында каралган бүтән очракларда гамәлгә ашырыла.

Реестрдан төшереп калдыру турындагы хәбәрнамә нигезендә реестрдан төшереп калдыру медицина оешмасы мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм аның өчен түләүгә Татарстан Республикасы территориясендә мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы иминләштерүче медицина оешмалары белән шартнамәләр төзегәнче шушы хәбәрнәмә бирелгән очракта гамәлгә ашырыла.

Хәбәрнамәләрне кабул итү һәм карауны Кәримуллина Ләйлә Камил кызы гамәлгә ашыра, телефоны (843) 291-77-35.

Искәрмә: хәбәрнамәнең 10 нчы юлы ("Нинди ведомствода булу") медицина оешмаларының Федераль мәҗбүри медицина иминияте фонды тарафыннан расланган медицина оешмаларының нинди ведомствода булуы классификаторы нигезендә тутырыла. Сәламәтлек саклауның дәүләт автоном учреждениесләре һәм сәламәтлек саклауның дәүләт бюджет учреждениеләре тибындагы медицина оешмалары 10 нчы юлда "Россия Федерациясе субъекты"н күрсәтәләр.

Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкару турында медицина оешмалары җитәкчеләре өчен мәгълүмат

№ 326-ФЗ Федераль закон, “Россия Федерациясендә гражданнар сәламәтлеген саклау нигезләре турында” 21.11.2011 №323-ФЗ Федераль закон һәм әлеге федераль законнарны үтәү йөзеннән кабул ителгән норматив хокукый актлар нигезендә мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкарганда медицина оешмалары бурычлары түбәндәгеләр:

 1. мәҗбүри медицина иминияте программалары кысаларында иминләштерелгән затларга медицина ярдәмен түләүсез күрсәтергә;
 2. беркетелгән халык һәм иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме турындагы белешмәләрнең персонификацияләнгән исәбен алып барырга һәм медицина оешмаларына һәм территориаль фондка иминләштерелгән зат һәм аңа күрсәтелгән медицина ярдәме турында медицина ярдәменең күләмнәрен, күрсәтү срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп тору өчен кирәкле белешмәләрне бирергә;
 3. мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек турында хисаплылыкны Федераль мәҗбүри медицина иминияте фонды, Федераль дәүләт статистика идарәсе тарафыннан билгеләнгән тәртиптә һәм рәвешләр буенча тапшырырга;
 4. күрсәтелгән медицина ярдәме өчен алынган мәҗбүри медицина иминияте акчаларын мәҗбүри медицина иминияте программалары нигезендә кулланырга;
 5. мәҗбүри медицина иминияте акчалары буенча операцияләр буенча исәпкә алуны аерым алып барырга;
 6. «Интернет» челтәрендәге үзенең рәсми сайтында эш режимы һәм күрсәтелүче медицина ярдәме төрләре турында мәгълүмат урнаштырырга һәм иминләштерелгән затларга, иминләштерүче медицина оешмаларына һәм территориаль фондка эш режимы, күрсәтелүче медицина ярдәме төрләре, медицина оешмасында медицина ярдәменең мөмкин булуы һәм сыйфаты күрсәткечләре турында белешмәләр тапшырырга;
 7. 7. ММИ һәм сәламәтлек саклау өлкәсендәге законнар нигезендә бүтән бурычлар башкарырга.

Медицина оешмасы мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендәге үз эшчәнлеген мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм аның өчен түләүгә шартнамә нигезендә гамәлгә ашыра. Мәҗбүри медицина иминияте буенча медицина ярдәме күрсәтүгә һәм аның өчен түләүгә типовой шартнамә рәвеше Россия Сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгының 24.12.2012 № 1355н боерыгы белән расланган.

№326–ФЗ Федераль законнң нигезләмәләрен гамәлгә ашыру өчен мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкарырга ниятләгән медицина оешмасына Федераль мәҗбүри медицина иминияте фондының 07.04.2011 №79 боерыгы белән расланган ММИ өлкәсендә мәгълүмат системалары эшләвенең гомуми принциплары һәм мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибе таләпләренә җавап бирерлек программа комплексы кирәк. Программа комплексы иминләштерелгән затларга күрсәтелгән медицина ярдәме турында белешмәләрнең персонификацияләнгән исәбен алып барырга һәм Россия Федерациясе Сәламәтлек саклау Һәм социаль үсеш министрлыгының 25.01.2011 № 29н боерыгы белән расланган ММИ өлкәсендә персонификацияләнгән исәпкә алу тәртибе нигезендә аларны тапшырырга ярдәм итәргә тиеш.

Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә гражданнарга медицина ярдәме күрсәтү буенча медицина оешмалары эшчәнлеге тикшереп торылырга тиеш.

Медицина ярдәме күрсәтү күләмнәрен, срокларын, сыйфатын һәм шартларын тикшереп тору иминләштерүче медицина оешмалары һәм мәҗбүри медицина иминияте фондлары тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Игътибар итегез: норматив хокукый актлар нигезендә медицина оешмалары мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкарган бер ел дәвамында мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы медицина оешмалары арасыннан чыгарга хокуклы түгел, моңа № 326-ФЗ Федераль законның 15 статьясындагы 4 өлешендә күрсәтелгән очраклар керми.

Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә медицина оешмалары эшчәнлеген җайга салучы төп норматив хокукый актлар исемлеген күчереп алырга.

Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкару турында хәбәрнамә рәвешен күчереп алырга.

Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлек башкаручы медицина оешмалары реестрыннан төшереп калдыру турында хәбәрнамә рәвешен күчереп алырга.

Хәбәрнамәдә күрсәтелгән белешмәләрне раслаучы документлар исемлеген күчереп алырга.

 

наверх

Copyright © 2012-2019 ТФОМС Республики Татарстан