Сервислар
Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасы буенча мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында хәбәрнамә
Татарстан Республикасы Территориаль
мәҗбүри медицина иминияте фонды
директоры

А.М.Мифтаховага

(медицина оешмасы җитәкчесенең вазыйфасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса))

(медицина оешмасы атамасы)

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасы буенча мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру турында
ХӘБӘРНАМӘ

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасы буенча мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлекне гамәлгә ашыручы медицина оешмалары реестрына кертүегезне үтенәм
(медицина оешмасы атамасы)
елга..

Татарстан Республикасы Мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасы буенча мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлекне гамәлгә ашыручы медицина оешмалары реестрына кертү өчен медицина оешмасы турында белешмәләр:

Хосусый медицина медицина практикасы белән шөгыльләнүче индивидуаль  эшкуарның  фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса)
Медицина оешмасының кыскача атамасы
Хосусый медицина медицина практикасы белән шөгыльләнүче индивидуаль  эшкуар урнашкан адрес (урыны)
Исәпкә кую сәбәбе коды (КПП)
Салым түләүченең идентификацион номеры (ИНН)
Медицина оешмасының оешу-хокукый рәвеше
Хосусый медицина медицина практикасы белән шөгыльләнүче индивидуаль  эшкуарның  телефон номеры, факсы, электрон почтасы адресы
Медицина эшчәнлегенә рөхсәт атамасы, номеры, датасы һәм аның гамәлдә булуы тәмамлану датасы
Мәҗбүри медицина иминияте территориаль программасы кысаларында күрсәтелә торган медицина ярдәме төрләре
Ведомство буйсынуы
Буйсыну рәвеше (баш оешма, аерымланган бүлекчә)
Интернет челтәрендәге сайтыныж рәсми адресы

Медицина эшчәнлеген гамәлгә ашыруга лицензиясе күчермәсе кушымта итеп бирелә (   бит).

Мәҗбүри медицина иминияте өлкәсендә эшчәнлекне гамәлгә ашыру шартлары белән таныштырдылар.

Медицина оешмасы
җитәкчесе (Ф.Ис.Ат.ис.)


(число, ае, елы)

 

наверх

Copyright © 2012-2019 ТФОМС Республики Татарстан